DIOGENES LAERTIOS - filozof i doksograf, autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów, żył w III w. po Chr.

Nieznane są koleje jego życia oraz daty narodzin i śmierci (o tym, kiedy żył, wnioskujemy jedynie z terminu post quem - ostatni wymieniany przez niego filozof, uczeń Sextusa Empiryka, żył w poł. III w. po Chr.). Dzieło D. Laertiosa przekazuje informacje o życiu i poglądach filozofów, od Siedmiu Mędrców poczynając, po filozofów z poł. III w. po Chr., łącząc bio-doksograficzny nurt uprawiania historii filozofii, jest niezastąpionym źródłem dla rekonstrukcji poglądów filozofów, których prace nie zachowały się do naszych czasów (presokratycy, stoicy, epikurejczycy i inni). Dzieło składa się z 10 ksiąg i zawiera kolejno żywoty i poglądy: I - siedmiu mędrców i Talesa z Miletu; II - filozofów jońskich, Anaksagorasa, Sokratesa i filozofów ze szkół sokratycznych; III - Platona; IV - Platona i jego następców w Akademii; V - Arystotelesa i jego następców w Lykejonie; VI - Antystenesa i filozofów cynickich; VII - Zenona z Kition i syntetyczny przekaz nauki stoickiej; VIII - Pitagorasa i Pitagorejczyków, Empedoklesa - tzw. przez autora filozofów italskich; IX - tzw. przez autora "filozofów niezrzeszonych", wśród nich Heraklita, Parmenidesa i Demokryta; X - Epikura; księga ta przekazuje jedyne teksty Epikura zachowane w całości do naszych czasów. Zgodnie z tytułem dzieła, autor przytacza najpierw życiorysy poszczególnych filozofów, uwzględniając różne wersje, wymienia ich nauczycieli, wreszcie przedstawia poglądy, czasami tylko odwołując się do pism, co świadczy o tym, iż korzystał z licznych i nie zawsze oryginalnych źródeł. Dzieło D. Laertiosa cieszyło się dużą popularnością w późnej starożytności i w średniowieczu.

Janina Gajda-Krynicka

<--Powrót do haseł