ADAM Z BUCKFIRLD -- filozof z I poł. XIII w., ur. ok. 1220 w Buckfield (Buckinfold) w prowincji Northumberland.

Niektórzy rozróżniają między nim a Adamem z Bouchermefort, inni utożsamiają te dwa nazwiska, twierdząc że jest to ta sama osoba, której przypisuje się wszystkie komentarze do dzieł Arystotelesa powstałe w Anglii w I poł. XIII w., a których manuskrypty noszą imiona: A. Anglicus z Booffeld (z Bonefort, z Bochesmefore, z Bouchermefort).

A. w 1243 uzyskał magisterium a następnie nauczał w Oxfordzie na wydziale sztuk. Jego komentarze, napisane na wzór komentarzy Awerroesa lub w formie pytań, świadczą o dojrzałej percepcji pism Arystotelesa. Glosy A. obejmują wszystkie prace Stagiryty, z wyjątkiem pism logicznych, etycznych i zoologicznych.

Znaczące stanowisko zajmuje A. w kwestii jedności duszy ludzkiej, starając się pogodzić naukę Arystotelesa z doktryną chrześcijańską. Twierdził, że dusza rozumna nie powstaje w wyniku ewolucji materii, co ma miejsce w przypadku duszy wegetatywnej i zmysłowej w człowieku, lecz jest stwarzana bezpośrednio przez Boga, dzięki czemu jest oddzielną substancją.

Paweł Tarasiewicz

<--Powr˘t do haseˆ